VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU o BEZINFEKČNOSTI - ak žiak chýba viac ako 3 dni od 16.9.2020

VYHLÁSENIE o BEZINFEKČNOSTI - návštevníci školy od 16.9.2020

NEPRÍTOMNOSŤ ŽIAKA V ŠKOLE - USMERNENIE počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19:
Ak žiak chýba viac ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni = po nástupe do školy predkladá podpísané VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU o BEZINFEKČNOSTI.
Ak žiak chýba viac ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní = po nástupe do školy predkladá POTVRDENIE O CHOROBE vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast (žiacka knižka, prípadne iná písomná podoba).

Na konzultáciu s vyučujúcimi prosím preferujte elektronickú alebo telefonickú komunikáciu. Každá osobná návšteva musí byť vopred dohodnutá a návštevník je poviinný podpísať VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI.

DP

   

 

 
 
 
 
Žiaci 5.A, 6.A a 6.B sa 14.9 zas vydali z Veľkého Rovného  po stopách svojich predkov drotárov. Šli pešo do druhej dediny -- Dlhého Poľa. Tam navštívili priestory Pamätnej izby drotárstva a Múzeum Jozefa Holánika - Bakeľa. Pán Šerík s manželkou nás srdečne privítali v drevenici, v ktorej kedysi býval a pracoval ich starý otec, známy drotár. Niekoľko detí si drôtovanie vyskúšalo a vyrobili si srdiečka a prstene. Žiaci prežili zaujímavé dopoludnie, ktoré ich prenieslo do minulosti, na ktorú nesmieme zabudnúť, pretože:  
 
Ten, kto zabúda na svoju minulosť, nemá ani budúcnosť.“
 

 

14.9. (pondelok) sa na škole uskutočnilo 1. účelové cvičenie. Krásny deň sme využili (7,8,9. ročník) na turistiku a obdivovanie prírodných krás našej obdivuhodnej obce. Tento rok sme si vybrali trasu cez Horevsie, Mlynné a cieľom sa stal Kolárovský kríž. Prestávky sme využili nielen na občerstvenie a vydýchnutie po náročnejších úsekoch, ale aj na nasávanie slnečnej atmosféry a poohliadnutí sa po zaujímavých scenériach. Naše kroky sprevádzala hudba a neskôr aj spev :O).  Na mieste vytúženého cieľa sme nabrali daľšie sily na športové aktivity. Niektorí z nás popri lese našli zopár húb.  Domov sme išli síce trošičku unavení, ale veselí a spokojní. UC

Dňa 14.09.2020 sa uskutočnili didaktické hry v prírode pre žiakov prvého stupňa. Akcia sa začala spoločným poučením žiakov o bezpečnosti, o ochrane zdravia a nutnosti rešpektovať pokyny vyučujúcich. Žiaci si akciu naplno užili, plnili úlohy, na ktoré boli pripravení teoreticky. Riešili mimoriadne situácie, zdravotnú prípravu, orientáciu v doprave, bezpečný pohyb po horských cestách a pod. Pripravené aktivity zvládli na výbornú – dokazovali svoju zdatnosť, odvahu, radosť z pohybu …

HRY

      

Dňa 4. 9. 2020 naši žiaci absolvovali projektový deň pod názvom Starostlivosť o naše okolie. Spoznávanie okolia, prírody, ekosystémov, to bola časť našej aktivity. Deti so záujmom sledovali, čo do prírody patrí a čo nepatrí. So zaujímavými komentármi, čo ľudia dokážu odhodiť, zbierali odpadky z ulíc, ktoré následne triedili a pripravili na recykláciu. Naši najmenší, prváčikovia, spoznali blízke okolie školy.

Zhodli sme sa všetci, že si želáme ČISTÉ A KRÁSNE PROSTREDIE V KTOROM BUDEME ZDRAVO ŽIŤ!

EKO

Po letných prázdninách sa 2. 9. 2020 opäť otvorila brána našej školy a privítala všetkých svojich žiakov. Starší žiaci sa vrátili do svojich tried po dlhšom čase, keďže v čase pandémie sa učili dištančnou formou. Konečne sa stretli  so svojimi spolužiakmi a triednymi učiteľkami, cez školský rozhlas sa im prihovorila pani riaditeľka a popriala im veľa úspechov v tomto školskom roku. Potom sme do našej veľkej školskej rodiny privítali  nových žiakov - prváčikov. Veríme, že prvý deň v škole bol pre nich príjemným zážitkom, Najskôr sa im milým slovom prihovorila pani riaditeľka a pán starosta. Piataci im pripravili krásny kultúrny program, po ktorom boli všetci pasovaní do krajiny školákov. Potom sa odobrali do svojej triedy, kde sa im predstavila ich pani učiteľka a dozvedeli sa, čo všetko ich v škole čaká. Prajeme im veľa úspechov a síl pri zvládaní prvých školských povinností. 

Otvorenie

Vážení rodičia, milí žiaci, pozorne si, prosím, prečítajte nasledovné pokyny o organizácii vyučovacieho procesu v prvých dňoch školského roka 2020/2021.

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční v kmeňových triedach v stredu 2. 9. 2020 nasledovne:

žiaci 2.-9. ročníka:

 • prichádzajú do školy o 8:00 hod., vyučovania končia do 9,00 hod.,
 • pred budovami dodržiavajú rozostupy,
 • vstupujú do budov s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom:
 • žiaci 2.- 4. ročníka si rúško môžu zložiť vo svojej triede, v spoločných priestoroch ich však opäť musia mať (chodba, wc) - ako to platilo v júni;
 • žiaci 5.- 9. ročníka majú prekrytie rúškom vo všetkých vnútorných priestoroch až do odvolania tohto nariadenia,
 • odovzdajú dozorkonajúcemu zamestnancovi školy vyplnené a zákonným zástupcom podpísané tlačivo ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK,
 • po absolvovaní ranného filtra (meranie teploty) sa presúvajú rovno do svojich kmeňových tried,
 • žiaci sa počas dňa oboznámia s organizáciou vyučovania na najbližšie dni, o potrebe dodržiavať hygienické opatrenia, možnostiach záujmovej činnosti a podobne.

žiaci 1. ročníka:

 • prichádzajú do školy o 8,30 hod.,
 • vstupujú do budovy s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom, vzhľadom na výnimočnú prítomnosť rodičov počas tohto dňa vo vnútorných priestoroch školy odporúčame zvážiť ponechanie rúšok prvákom - je to na zvážení rodičov, nie je to povinné,
 • odovzdajú dozorkonajúcemu zamestnancovi školy vyplnené a zákonným zástupcom podpísané tlačivo ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK a po absolvovaní ranného filtra (meranie teploty) sa presúvajú rovno do priestoru telocvične,
 • v tento deň môžu byť sprevádzaný dospelou osobou, ktorá musí dodržiavať hygienické opatrenia a musí mať horné dýchacie cesty prekryté rúškom.