Počas trvania mimoriadnej situácie nebude plenárne rodičovské združenie. 

Poplatok za ZRPŠ ostáva bez zmeny, t.j. 15 € na žiaka. Poplatok prosím uhraďte triednym učiteľom najneskôr do konca októbra 2020.

Správa o hospodárení ZRPŠ za rok 2019/2020 bude uložená k nahliadnutiu v riaditeľni školy.

Vážení rodičia, milí priatelia školy, dovoľte aby sme Vás opäť po roku oslovili. 2 % dane z príjmu pre Vás v praxi neznamená žiadny výdavok navyše. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu našej školy. Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane  nájdete po kliknutí priamo na tento odkaz. Tu si tlačivo môžete otvoriť, vypísať i vytlačiť.

Ďakujeme Vám i Vašim známym, ktorých v našom mene oslovíte.

Činnosť rodičovského združenia sa riadi stanovami odporúčanými Slovenskou radou rodičovských združení. Je občianskym združením, má svoj štatút, ktorý je riadnym dokumentom, podľa ktorého sa rada rodičov vykonáva svoju činnosť. Na našej škole je zastúpená predsedami triednych aktívov. Má svoj výkonný výbor, ktorý koordinuje prácu rodičovského združenia na našej škole, spolupracuje s vedením školy, zhromažďuje námety, pripomienky rodičov, týkajúce sa výchovy a vzdelávania detí v škole.