Plagat2

 

 

Dňa 23. 09. 2020 naša škola v rámci Európskeho týždňa športu pod vedením Mgr. Mateja Bírošíka zorganizovala Beh na vykrývač (beh do kopca). Na súťaž sa prihlásilo viac ako 60 žiakov, ktorí boli rozdelení do 3. kategórii chlapcov a dievčat. V prvej kategórii (4.-5. ročník) chlapcov zvíťazil Tomáš Dudoň zo 4.B, 2. miesto obsadil Vladko Heššo zo 4.A a 3. miesto získal Riško Mohylák. Z dievčat si zlato vybojovala Lenka Kubáňová, 2. miesto obsadila Rebeka Ninisová a 3. miesto patrilo Natálke Mičúchovej (všetky 5.A). V druhej kategórii (6. - 7. ročník) chlapcov zvíťazil Lukáš Voloník zo 7.A, 2. miesto vybojoval Sebastián Kolek zo 6.A a bronz bral Tomáš Palagy zo 7.A. Z dievčat bola najlepšia Natália Mohyláková zo 6.B, o druhé miesto sa museli podeliť Rebeka Lagová zo 6.A a Táňa Pekaríková zo 6.B, a na tretej priečke skončila Marianna Kubáňová zo 6.B. V tretej kategórii boli najstarší žiaci a to 8. a 9. ročník. U chlapcov to skončilo zaujímavo, pretože malo dvoch víťazov s rovnakým časom a boli to Peter Juranka z 9.A a Kristián Kubáň z 8.A. Na 2. mieste skončil Miroslav Hunčár z 9.A a tretí sa umiestnil Jakub Juranka z 8.A. Dievčatám nedala šancu a zvíťazila Anna-Mária Danihelová z 9.A, 2. miesto si vybojovala Viktória Heššová z 8.A a 3. priečku obsadila Veronika Gajdošíková z 8.A. Tieto preteky boli veľmi náročné, pretože sa bežalo len do kopca a čo najrýchlejšie a my sme radi, že naši žiaci to všetci zvládli a všetci prišli do cieľa. Veríme, že si deti športový deň užili a tešíme sa na ďalšiu akciu.

FOTKY VÍŤAZOV

        A         B         C         D

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU o BEZINFEKČNOSTI - ak žiak chýba viac ako 3 dni od 16.9.2020

VYHLÁSENIE o BEZINFEKČNOSTI - návštevníci školy od 16.9.2020

NEPRÍTOMNOSŤ ŽIAKA V ŠKOLE - USMERNENIE počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19:
Ak žiak chýba viac ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni = po nástupe do školy predkladá podpísané VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU o BEZINFEKČNOSTI.
Ak žiak chýba viac ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní = po nástupe do školy predkladá POTVRDENIE O CHOROBE vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast (žiacka knižka, prípadne iná písomná podoba).

Na konzultáciu s vyučujúcimi prosím preferujte elektronickú alebo telefonickú komunikáciu. Každá osobná návšteva musí byť vopred dohodnutá a návštevník je poviinný podpísať VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI.

DP

   

 

 
 
 
 
Žiaci 5.A, 6.A a 6.B sa 14.9 zas vydali z Veľkého Rovného  po stopách svojich predkov drotárov. Šli pešo do druhej dediny -- Dlhého Poľa. Tam navštívili priestory Pamätnej izby drotárstva a Múzeum Jozefa Holánika - Bakeľa. Pán Šerík s manželkou nás srdečne privítali v drevenici, v ktorej kedysi býval a pracoval ich starý otec, známy drotár. Niekoľko detí si drôtovanie vyskúšalo a vyrobili si srdiečka a prstene. Žiaci prežili zaujímavé dopoludnie, ktoré ich prenieslo do minulosti, na ktorú nesmieme zabudnúť, pretože:  
 
Ten, kto zabúda na svoju minulosť, nemá ani budúcnosť.“
 

 

14.9. (pondelok) sa na škole uskutočnilo 1. účelové cvičenie. Krásny deň sme využili (7,8,9. ročník) na turistiku a obdivovanie prírodných krás našej obdivuhodnej obce. Tento rok sme si vybrali trasu cez Horevsie, Mlynné a cieľom sa stal Kolárovský kríž. Prestávky sme využili nielen na občerstvenie a vydýchnutie po náročnejších úsekoch, ale aj na nasávanie slnečnej atmosféry a poohliadnutí sa po zaujímavých scenériach. Naše kroky sprevádzala hudba a neskôr aj spev :O).  Na mieste vytúženého cieľa sme nabrali daľšie sily na športové aktivity. Niektorí z nás popri lese našli zopár húb.  Domov sme išli síce trošičku unavení, ale veselí a spokojní. UC

Dňa 14.09.2020 sa uskutočnili didaktické hry v prírode pre žiakov prvého stupňa. Akcia sa začala spoločným poučením žiakov o bezpečnosti, o ochrane zdravia a nutnosti rešpektovať pokyny vyučujúcich. Žiaci si akciu naplno užili, plnili úlohy, na ktoré boli pripravení teoreticky. Riešili mimoriadne situácie, zdravotnú prípravu, orientáciu v doprave, bezpečný pohyb po horských cestách a pod. Pripravené aktivity zvládli na výbornú – dokazovali svoju zdatnosť, odvahu, radosť z pohybu …

HRY

      

Dňa 4. 9. 2020 naši žiaci absolvovali projektový deň pod názvom Starostlivosť o naše okolie. Spoznávanie okolia, prírody, ekosystémov, to bola časť našej aktivity. Deti so záujmom sledovali, čo do prírody patrí a čo nepatrí. So zaujímavými komentármi, čo ľudia dokážu odhodiť, zbierali odpadky z ulíc, ktoré následne triedili a pripravili na recykláciu. Naši najmenší, prváčikovia, spoznali blízke okolie školy.

Zhodli sme sa všetci, že si želáme ČISTÉ A KRÁSNE PROSTREDIE V KTOROM BUDEME ZDRAVO ŽIŤ!

EKO

Po letných prázdninách sa 2. 9. 2020 opäť otvorila brána našej školy a privítala všetkých svojich žiakov. Starší žiaci sa vrátili do svojich tried po dlhšom čase, keďže v čase pandémie sa učili dištančnou formou. Konečne sa stretli  so svojimi spolužiakmi a triednymi učiteľkami, cez školský rozhlas sa im prihovorila pani riaditeľka a popriala im veľa úspechov v tomto školskom roku. Potom sme do našej veľkej školskej rodiny privítali  nových žiakov - prváčikov. Veríme, že prvý deň v škole bol pre nich príjemným zážitkom, Najskôr sa im milým slovom prihovorila pani riaditeľka a pán starosta. Piataci im pripravili krásny kultúrny program, po ktorom boli všetci pasovaní do krajiny školákov. Potom sa odobrali do svojej triedy, kde sa im predstavila ich pani učiteľka a dozvedeli sa, čo všetko ich v škole čaká. Prajeme im veľa úspechov a síl pri zvládaní prvých školských povinností. 

Otvorenie

Vážení rodičia, milí žiaci, pozorne si, prosím, prečítajte nasledovné pokyny o organizácii vyučovacieho procesu v prvých dňoch školského roka 2020/2021.

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční v kmeňových triedach v stredu 2. 9. 2020 nasledovne:

žiaci 2.-9. ročníka:

 • prichádzajú do školy o 8:00 hod., vyučovania končia do 9,00 hod.,
 • pred budovami dodržiavajú rozostupy,
 • vstupujú do budov s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom:
 • žiaci 2.- 4. ročníka si rúško môžu zložiť vo svojej triede, v spoločných priestoroch ich však opäť musia mať (chodba, wc) - ako to platilo v júni;
 • žiaci 5.- 9. ročníka majú prekrytie rúškom vo všetkých vnútorných priestoroch až do odvolania tohto nariadenia,
 • odovzdajú dozorkonajúcemu zamestnancovi školy vyplnené a zákonným zástupcom podpísané tlačivo ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK,
 • po absolvovaní ranného filtra (meranie teploty) sa presúvajú rovno do svojich kmeňových tried,
 • žiaci sa počas dňa oboznámia s organizáciou vyučovania na najbližšie dni, o potrebe dodržiavať hygienické opatrenia, možnostiach záujmovej činnosti a podobne.

žiaci 1. ročníka:

 • prichádzajú do školy o 8,30 hod.,
 • vstupujú do budovy s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom, vzhľadom na výnimočnú prítomnosť rodičov počas tohto dňa vo vnútorných priestoroch školy odporúčame zvážiť ponechanie rúšok prvákom - je to na zvážení rodičov, nie je to povinné,
 • odovzdajú dozorkonajúcemu zamestnancovi školy vyplnené a zákonným zástupcom podpísané tlačivo ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK a po absolvovaní ranného filtra (meranie teploty) sa presúvajú rovno do priestoru telocvične,
 • v tento deň môžu byť sprevádzaný dospelou osobou, ktorá musí dodržiavať hygienické opatrenia a musí mať horné dýchacie cesty prekryté rúškom.