LETAK

Prioritná os: Vzdelávanie

Konkrétny  cieľ: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Typ aktivity:

Aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese.

Aktvity zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.

Aktivity projektu:

a) Podpora inklúzie prostredníctvom asistentov učiteľa
b) Podpora inklúzie prostredníctvom členov inkluzívneho tímu
Cieľová skupina projektu: sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sekundárnou cieľovou skupinou budú všetci ostatní žiaci školy.

Hlavné aktivity:
Cieľom 1. hlavnej aktivity zameranej na činnosť pedagogických asistentov a očakávaným výsledkom aktivity je utváranie vhodných podmienok pre vzdelávanie s dôrazom na uplatňovanie rovnakého prístupu ku vzdelaniu a zlepšenie školských výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré budeme na konci projektu overovať pomocou výsledkov žiakov, klasifikáciou žiakov. Činnosť pedagogických asistentov učiteľa bude zameraná na skvalitnenie vyučovacieho procesu žiaka so ŠVVP a zlepšenie jeho vyučovacích výsledkov.
Cieľom 2. aktivity je zlepšenie študijných výsledkov žiakov ohrozených školským neúspechom – výstup aktivity bude merateľný na základe klasifikácie, zlepšenia školských výsledkov a stavu žiakov so ŠVVP. Cieľ 2. aktivity budeme plniť prostredníctvom inkluzívneho tímu – školského psychológa a špeciálneho pedagóga.