školskom roku 2022/2023 pracuje pre Vás Rada rodičovského združenia v zložení: 

 

RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

 

 

 

Vážení rodičia, milí priatelia školy, dovoľte aby sme Vás opäť po roku oslovili. 2 % dane z príjmu pre Vás v praxi neznamená žiadny výdavok navyše. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu našej školy. 

Ďakujeme Vám i Vašim známym, ktorých v našom mene oslovíte. 

 

ÚDAJE na doplnenie DO VYHLÁSENIA:

IČO 173196171376 
Obchodné meno/názov: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné

 

Som zamestnanec:

(váš zamestnávateľ bude robiť daňové priznanie za vás)

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE PRE ZAMESTNANCA

Daňové priznanie si robím sám/sama: 

(ste zamestnaný, ale daňové priznanie si podávate sami - napr. v priebehu roka ste mali súčasne viac zamestnaní, SZČO a pod.)

Triedni dôverníci z radov rodičov v školskom roku 2021/2022:

1.A Jarmila Šurláková

1.B Ivana Sapietová

2.A Katarína Kasprzyková

3.A Jana Pekaríková

4.A Ing. Zuzana Mikolášiková

4.B Iveta Lagová

5.A Katarína Mohyláková

6.A Ing. Mária Králiková - pokladník

7.A Ľubomír Škorvan - poverený vedením Rady RZ

7.B Anna Chrenšťová

8.A Bibiána Ovsená, Mária Saková

9.A Alena Gabajová

Počas trvania mimoriadnej situácie nebude plenárne rodičovské združenie. 

Poplatok za ZRPŠ ostáva bez zmeny, t.j. 15 € na žiaka. Poplatok prosím uhraďte triednym učiteľom najneskôr do konca októbra 2021.

Správa o hospodárení ZRPŠ za rok 2020/2021 je uložená k nahliadnutiu u pána Ľubomíra Škorvana, predsedu Rady rodičovského združenia.

Činnosť rodičovského združenia sa riadi stanovami odporúčanými Slovenskou radou rodičovských združení. Je občianskym združením, má svoj štatút, ktorý je riadnym dokumentom, podľa ktorého sa rada rodičov vykonáva svoju činnosť. Na našej škole je zastúpená predsedami triednych aktívov. Má svoj výkonný výbor, ktorý koordinuje prácu rodičovského združenia na našej škole, spolupracuje s vedením školy, zhromažďuje námety, pripomienky rodičov, týkajúce sa výchovy a vzdelávania detí v škole.